15, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2547 (తెలుఁగు తెలుఁగని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"తెలుఁగు తెలుఁగని ధీవరుల్ వలుకఁ దగునె"
(లేదా...)
"తెలుఁగు తెలుంగు తెల్గని సుధీవరు లెల్లరుఁ బల్కు టొప్పునే"

సర్వతోముఖ బంధము

               మదన వృత్త దేవీ ప్రార్ధన 

 మాతా! సనాతని! సతీ! మరుతల్లి!  శ్యామా! 
మాతంగి! అంబిక! శివా! మలయమ్మ! బీమా
మారీ! అనంత! రమ! శ్యామల! హీర! వామా! 
మాహేశ్వరీ! విజయ! హైమ! భవాని! శ్రీ! మా!
 
                                కవి :  పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

14, డిసెంబర్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2546 (పదములు లేకుండ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్"
(లేదా...)
"పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్"

13, డిసెంబర్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2545 (వెన్నెలయే చెలి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"వెన్నెలయే చెలి తనువును వెచ్చఁగఁ జేసెన్"
(లేదా...)
"వెన్నెలరేయియే తనువు వెచ్చఁగఁ జేసెను సుందరాంగికిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

12, డిసెంబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2544 (రమ్ముఁ గ్రోల జబ్బు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"రమ్ముఁ గ్రోల జబ్బు రాదు దరికి"
(లేదా...)
"రమ్ముం గ్రోలిన రావు రోగము లికన్ రాజిల్లు నారోగ్యమున్"
(శారదా విజయోల్లాసం వారికి ధన్యవాదాలతో...)

11, డిసెంబర్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2543 (పున్నమి దినమయ్యెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పున్నమి దినమయ్యెను శశి పొడఁగట్టఁడుగా"
(లేదా...)
"పున్నమి వేళ యయ్యె నికఁ బూర్తిగఁ జంద్రుఁడు మాయమయ్యెడిన్"
(శారదా విజయోల్లాసం వారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, డిసెంబర్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2542 (అమ్మా యని పిలువని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"అమ్మా యని పిలువని సుతుఁ డతిపూజ్యుఁ డగున్"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

9, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

సమస్య - 2541 (కుట్మలదంతీ కలిగెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"కుట్మలదంతీ కలిగెను గోరిక నీపై" 
(లేదా...)
"కుట్మలదంతి నీ పయినఁ గోరిక లీరికలెత్తె నామదిన్"
(ఒకానొక అవధానంలో ఇచ్చిన సమస్య)

8, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం