26, ఏప్రిల్ 2018, గురువారం

డమరుక బంధ తేటగీతి


శివ స్తుతి
కరమునన్ త్రిశూలము,నొక్క కరము నందు 
డమరుకము గూడ,శంఖము నమరె మరియొ
క కరమున, యభయము నిడునొక కరము,ము
రము నిడుచు నర్తనం బాడు దక్ష వరుడ 
వందనమ్ము శూలీ నీకు వందనమ్ము

పద్యము చదువు విధానము: పైన (క )నుంచి మొదలు పట్టి  (శూలము) తోటి కలుపుకొని మరల క్రిందకు దిగాలి   (డమరుకము గూడ)  అని మధ్యలో ఉన్న పాదము  చదివి (శంఖము)నమరి అని ప్రక్కకు తిరిగి (మరి యెక)  అని చదివి తిరిగి పైకి (కరము) దగ్గిర ఆపి మరల  (మురము)  అని చదివి  క్రిందకు దిగి (బాడు )తో పైకి వెళ్లి ( వందనము శూలీ)   అని ముగించాలి.
కవి 
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

సమస్య - 2661 (...కౌపీనము ధరించు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"...కౌపీనము ధరించువాఁడె ధనికుఁడౌ"
(లేదా...)
"...కౌపీనము దాల్చువాఁడె కద సంపన్నుండు దర్కించినన్"
(ఛందోగోపనము)

25, ఏప్రిల్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2660 (పొలమును దున్నినంత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పొలమును దున్నగనె పుత్రి పుట్టుట యెటులో"
(లేదా...)
"పొలమును దున్నినంత సుత పుట్టట యెట్టుల సాధ్య మమ్మరో"

24, ఏప్రిల్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2659 (పుట్టఁ జొచ్చె గరుడుఁడు....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పుట్టఁ జొచ్చె గరుడుఁడు పాములకు జడిసి"
(లేదా...) 
"గరుడుఁడు సర్పభీతుఁడయి గ్రక్కునఁ జొచ్చెను పుట్టలోనికిన్"

23, ఏప్రిల్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2658 (మోదము నందెదరు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మోదము నందెదరు ప్రజలు మూర్ఖ నృపునిచేన్"
(లేదా...)
"మోదము నందరే ప్రజలు మూర్ఖుఁ డొకండు నృపాలు డైనచోన్"

22, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 42

కవిమిత్రులారా,
అంశము - వేంకటేశ్వర స్తుతి
నిషిద్ధాక్షరములు - ర, ల, వ.
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

నక్షత్ర బంధ తేటగీతి చిత్రమాలిక

శివ స్తుతి
సర్గుడు! సనాతనుడు! శార్ఙ్గి! శశివకాళి!
శబరుడు! మదనారి! నియంత! జనుడు! భీష
ణుడు! విషధరుడు! వసుధారథుడు! అరింద
ముడు! పురాoతకుoడు! నగచాపుడు! ఉదర్చి!
భూతపతి! సంయుతుడు! శశి భూషణుడు! ని
రంజనుడు! చేతనుడు! కోడె రౌతు! స్థాణు
వు! నభవుడు! మేరుధాముడు! మనము కొలువ
సతతము శరణు నిడునుగ సరస గతిని.
రచన
బంధకవి పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

21, ఏప్రిల్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2657 (రాక్షసు లెల్లరుఁ జదివిరి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రాక్షసు లెల్లరుఁ జదివిరి రామాయణమున్"
(లేదా...)
"రక్షస్సంఘ మహో పఠించెను గదా రామాయణంబున్ దమిన్"

20, ఏప్రిల్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2656 (శివపుత్రుఁడు మఱఁది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శివపుత్రుఁడు మఱఁది యగును శ్రీనాథునకున్"
(లేదా...)
"శివపుత్రుండు మఱంది గాఁడె హరికిన్ శ్రీకాంతకుం బౌత్రుఁడౌ"
(బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

19, ఏప్రిల్ 2018, గురువారం

సమస్య - 2655 (తారానాథుని భీతితో...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తారాధిపు భీతి నబ్ధి దాఁగె నణువునన్"
(లేదా...)
"తారానాథుని భీతితో నణువు మధ్యన్ దాఁగె సంద్రంబు సూ"
(బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలతో...)